top of page
Privacy Policy INVIDII.png

Algemene bepalingen

INVIDII heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (“FG”). De FG houdt intern toezicht op de gegevensverwerking van INVIDII Indien je klachten of vragen hebt die niet door Service & Support kunnen worden behandeld, kunt u contact met de FG opnemen. Dit kan per post aan INVIDII t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming, Twekkeler Es 24, 7547 SM, Enschede, of per e-mail via support@invidii.com.

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we verwerken, hoe we privacy waarborgen en welke rechten u heeft.

 

Uw privacy is belangrijk

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”) van kracht. INVIDII gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. INVIDII houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd;

  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  • Jaarlijks geaudit worden in het kader van de normen voor Informatiebeveiliging, de ISO 27001 en NEN 7510, met als doel certificering en deze certificaten en hun scope ter inzage bieden;

  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Certificering

  • Dekra gecertificeerd (ISO/IEC 27001 en NEN 7510:2017)

  • Certificaat ISO/IEC 27001:2022

bottom of page