top of page
END USER AGREEMENT.png

De voorwaarden van deze eindgebruikersovereenkomst zijn van toepassing op uw gebruik van de App en Services.

 

1. Definities

App: de door INVIDII ter beschikking gestelde app die u aanschaft, gebruikt of gaat gebruiken;

Services: alle services die door INVIDII beschikbaar worden gesteld, inclusief maar niet beperkt tot services waartoe toegang wordt verkregen via de App en opslag van door gebruikers gegenereerde inhoud op de beveiligde omgeving van INVIDII;

 

INVIDII: Invidiae Techna B.V., Twekkeler Es 24, 7547 SM Enschede, Nederland, haar respectievelijke groepsmaatschappij die de App en/of de Services aanbiedt en/of levert of een ander bedrijf dat deze eindgebruikersovereenkomst gebruikt;

 

Door gebruikers gegenereerde inhoud: communicatie, materialen, informatie, gegevens, meningen, foto's, profielen, berichten, notities, websitelinks, tekstinformatie, muziek, video's, ontwerpen, geluiden en alle andere inhoud die u plaatst of anderszins beschikbaar stelt op of via de App of Services of erop opslaat.;

 

U/Uw: u, zijnde de gebruiker van de App en/of de Services, en uw, zoals in het bezittelijk voornaamwoord van alles wat op u betrekking heeft.

 

2. Toepasselijkheid

 

2.1.  Uw gebruik van de App en de Services is onderworpen aan de voorwaarden die in deze eindgebruikersovereenkomst zijn uiteengezet.  Het gebruik van of toegang verkrijgen tot de App of Services of delen daarvan vormen uw instemming met en acceptatie van deze eindgebruikersovereenkomst.  Als u deze eindgebruikersovereenkomst niet onvoorwaardelijk en volledig accepteert, mag u de app of de services niet installeren, gebruiken of openen en de app onmiddellijk verwijderen als u deze al hebt geïnstalleerd.

 

2.2.  INVIDII is gerechtigd deze eindgebruikersovereenkomst van tijd tot tijd te wijzigen.  Indien U dergelijke wijzigingen niet accepteert, dient U dit binnen vier weken na de datum waarop U van dergelijke wijzigingen op de hoogte bent gesteld, schriftelijk aan INVIDII te melden.  Na een dergelijke kennisgeving kan INVIDII naar eigen goeddunken besluiten om de overeenkomst met u te beëindigen (en u proportioneel terug te betalen als u een vergoeding hebt betaald voor een nog niet verstreken termijn) of om een ​​dergelijke overeenkomst voort te zetten onder de oude versie daarvan.  Indien u INVIDII niet tijdig op de hoogte stelt van uw niet-acceptatie, bent u onvoorwaardelijk gebonden aan de gewijzigde eindgebruikersovereenkomst.

3. Licentie

 

3.1.  De App en alle software die wordt gebruikt om de Services te leveren, worden in licentie gegeven, niet verkocht, toegewezen of overgedragen.  INVIDII verleent U een persoonlijke, niet-exclusieve licentie om de App en Services te installeren en te gebruiken zoals geleverd door of namens INVIDII, zoals uiteengezet in deze eindgebruikersovereenkomst. Alle rechten om de App en Services te gebruiken zijn beperkt tot professioneel gebruik. Voor andere doeleinden mag u de App of Services niet gebruiken en moet u dit gebruik onmiddellijk beëindigen en de App verwijderen.

 

3.2.  De hierin verleende rechten zijn onderworpen aan uw voortdurende naleving van deze eindgebruikersovereenkomst.  Onverminderd eventuele andere rechten en rechtsmiddelen die INVIDII hieronder kan hebben, geeft elke niet-naleving INVIDII het recht om u verder gebruik van de App en/of Services te ontzeggen.

 

3.3.  De licentie is beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten van INVIDII en haar licentiegevers in de App en omvat geen andere rechten.

 

3.4.  Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk aan u worden verleend, zijn voorbehouden aan INVIDII.  INVIDII behoudt al haar rechten, titels en belangen in en op de App en Services, inclusief maar niet beperkt tot alle auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, handelsnamen, eigendomsrechten, patenten, titels, computercodes, audiovisuele effecten, thema's  , personages, namen van personages, verhalen, dialogen, instellingen, illustraties, geluidseffecten, muziekwerken en morele rechten, al dan niet geregistreerd of niet, en alle toepassingen daarvan.

 

3.5.  Tenzij voor zover uitdrukkelijk toegestaan ​​door dwingend toepasselijke wetgeving, zult u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van INVIDII of zoals anders uiteengezet niet: (i) de App of de Services commercieel exploiteren anders dan deze te gebruiken waarvoor het duidelijk is bedoeld;  (ii) de App en de Services, eventuele kopieën daarvan, of logingegevens van de App en de Services, distribueren, leasen, in licentie geven, verkopen, verhuren, uitlenen, overdragen of anderszins overdragen of toewijzen, (iii) kopiëren, reproduceren of  de App geheel of gedeeltelijk distribueren op welke manier of welk medium dan ook, of de App op welke manier dan ook decompileren, demonteren of reverse-engineeren;  (iv) de App openbaar of beschikbaar maken op een netwerk voor gebruik of download door meerdere gebruikers;  (v) de App gebruiken of installeren (of anderen toestaan ​​hetzelfde te doen) op een netwerk, voor online gebruik, (vi) productidentificatie, copyright, intellectueel eigendom, toeschrijvingen van auteurs, juridische kennisgevingen of  andere labels van de oorsprong of bron in de App, (vii) wijzigen, wijzigen, verbeteren of een afgeleid werk van de App maken.

4. Garanties, aansprakelijkheid en vrijwaring

 

4.1.  Uw gebruik van de App en Services is voor uw eigen rekening en risico.  U bent verantwoordelijk voor elk gebruik van de App en Services, evenals voor de integriteit van het wachtwoord en andere identificatiemiddelen met betrekking tot Uw Account.  U dient uw inloggegevens veilig te houden en niemand anders toe te staan ​​uw inloggegevens te gebruiken om toegang te krijgen tot de App of Services.

 

4.2.  INVIDII is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies dat voortvloeit uit het ongeoorloofd gebruik, met of zonder Uw medeweten, van Uw inloggegevens en/of andere identificatiemiddelen.

 

4.3.  U stemt ermee in en garandeert dat uw gebruik van de App en Services en uw door gebruikers gegenereerde inhoud geen inbreuk zal maken op alle rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, morele rechten en privacyrechten en, meer specifiek,  dat dergelijk gebruik altijd in overeenstemming zal zijn met alle toepasselijke wet- en regelgeving en met de professionele standaarden met betrekking tot gegevensbescherming en vertrouwelijkheid.

 

4.4.  U stemt er hierbij mee in om INVIDII en de door INVIDII betrokken partijen voor het leveren van de App en Services aan U te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle schade, claims, kosten, lasten en uitgaven (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit Uw gebruik  van de App en Services.

 

4.5.  U moet INVIDII onmiddellijk op de hoogte stellen in het geval u zich bewust wordt van enige toegang tot of gebruik van de app en Services van door gebruikers gegenereerde inhoud door derden onder uw account waarvoor u geen toestemming hebt gegeven, of enige andere mogelijke inbreuk op de beveiliging.

 

4.6.  INVIDII kan niet garanderen dat de App en Services altijd beschikbaar zijn of altijd werken zonder onderbrekingen, fouten of defecten, of dat de informatie die op de App en Services wordt verstrekt volledig, juist en/of up-to-date is.

 

4.7.  De App en Services worden aan U geleverd 'zoals ze zijn' en kunnen defecten bevatten.  Ze worden geleverd zonder enige vorm van garantie, zonder prestatiegaranties of garanties van welke aard dan ook, en Uw gebruik is op eigen risico.  INVIDII, INVIDII's licentiegevers en gelieerde partijen geven geen enkele en alle expliciete of impliciete garanties, inclusief impliciete garanties van staat, foutloos of ononderbroken gebruik, nauwkeurigheid van gegevens, verkoopbaarheid, compatibiliteit, interoperabiliteit, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor  een bepaald doel, niet-schending van rechten van derden of dat eventuele fouten of gebreken in de App en/of Services zullen worden gecorrigeerd.

 

4.8.  INVIDII heeft te allen tijde het recht, maar kan nooit verplicht worden, de App en/of Services te updaten, te upgraden en/of aan te passen, de op de App of Services opgeslagen gegevens of informatie te wijzigen of te verwijderen.

 

4.9.  INVIDII kan ermee instemmen om bepaalde serviceniveaus te handhaven.  Het eisen van nakoming van de verplichtingen van INVIDII uit een dergelijke verdere overeenkomst is uw enige recht en rechtsmiddel in het geval van een fout, defect, onbeschikbaarheid of andere technische tekortkoming van de app en/of de services.

 

4.10.  INVIDII, de licentiegevers van INVIDII of gelieerde partijen zijn niet aansprakelijk voor enige speciale, incidentele, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van kansen of winstderving, verlies van goodwill, schade aan eigendommen, computerstoringen of storingen en, voor zover  toegestaan ​​door de wet, schade voor persoonlijk letsel, of andere schade of verliezen als gevolg van enige rechtsvordering, voortvloeiend uit of verband houdend met de Licentie of de App of Services, inclusief het bezit, de toegang, het gebruik of de storing van de App of Services  , hetzij voortkomend uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contract, strikte aansprakelijkheid of anderszins en ongeacht of INVIDII, INVIDII's licentiegevers of gelieerde partijen al dan niet op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

4.11.  In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van INVIDII, de licentiegevers van INVIDII of gelieerde partijen hoger zijn dan de werkelijke prijs die door u is betaald voor het gebruik van de app en Services.  Indien U een terugkerende gebruikersvergoeding betaalt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding over de periode waarin de oorzaak van de aansprakelijkheid zich voordeed.  Alleen in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van het managementteam van INVIDII geldt geen beperking van de aansprakelijkheid van INVIDII.  De beperking van aansprakelijkheid in deze clausule is van toepassing op alle aansprakelijkheid van INVIDII en de andere partijen, ongeacht de oorsprong ervan.  Het is van toepassing op zowel contractuele als niet-contractuele aansprakelijkheid.

5. Looptijd en beëindiging

 

5.1.  Tenzij anders bepaald door INVIDII, begint de termijn van Uw Licentie op de datum waarop U begint met het downloaden, installeren of anderszins gebruiken van de App en/of Services, en eindigt op de vroegste van de volgende: (i) de datum waarop de termijn  ingesteld door INVIDII eindigt en (iii) de datum waarop u zich ontdoet van de App en/of Services, (iv) Uw poging om technische beschermingsmaatregelen te omzeilen die worden gebruikt in verband met de App en/of Services;  (v) Uw gebruik van de App en/of Services op een andere manier in strijd met deze eindgebruikersovereenkomst;  of (vi) de beëindiging van de Licentie door INVIDII.

 

5.2.  Zonder de wettelijke beëindigingsrechten van INVIDII of de andere rechten en rechtsmiddelen van INVIDII te beperken, is INVIDII bevoegd om de nakoming van de verplichtingen op te schorten of om de Licentie met u te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding op te lopen in het geval:

a)    Dat u uw verplichtingen jegens INVIDII geheel of gedeeltelijk niet nakomt;

b)    INVIDII erachter komt dat je de App en/of de Services niet gebruikt in overeenstemming met de professionele      

       standaarden;

c)    INVIDII klachten ontvangt met betrekking tot Uw gebruik van de App en/of de Services;

d)    Dat INVIDII kennis krijgt van omstandigheden die geldige grond vormen om te verwachten dat U niet tijdig aan Uw totale        verplichtingen zult voldoen;

e)    Dat U verzocht is zekerheid te stellen voor de nakoming van Uw verplichtingen jegens INVIDII en deze zekerheid niet                voldoende wordt gesteld;

f)     Van omstandigheden waarvan de aard verhindert dat van INVIDII naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid kan                worden gevergd haar verplichtingen na te komen, of in het geval van andere omstandigheden waarvan redelijkerwijs kan          worden verlangd dat van INVIDII haar verplichtingen ongewijzigd worden nagekomen.

 

5.3.  Indien INVIDII vaststelt dat klachten met betrekking tot uw gedrag onjuist zijn of niet mogen leiden tot verdere opschorting van uw gebruik van de app en/of de Services, zal INVIDII u toestaan ​​de app en de Services voort te zetten.  INVIDII kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld als valse klachten of een verkeerde inschatting van uw gedrag leiden tot opschorting van uw gebruik van de app en/of de Services.

 

5.4.  Onmiddellijk na beëindiging moet u al het gebruik van de app en services staken en alle exemplaren van de app in uw bezit of onder uw beheer verwijderen en vernietigen.

 

5.5   Alle bepalingen in deze eindgebruikersovereenkomst, die door hun aard verder gaan dan de beëindiging of afloop van een licentie onder deze eindgebruikersovereenkomst, blijven van kracht na een dergelijke beëindiging.

6. Privacy

 

6.1.  Door de App of de Services of delen daarvan te installeren, te gebruiken of er toegang toe te krijgen, accepteert u de voorwaarden van het privacybeleid van INVIDII, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, dat beschikbaar is op www.INVIDII.com.  Het privacybeleid van INVIDII definieert hoe, waarom en in welke mate INVIDII persoonsgegevens verzamelt en gebruikt met betrekking tot de producten en Services van INVIDII.

 

6.2.  Voor persoonsgegevens in User Generated Content is INVIDII de verwerker en U bent, of uw werkgever of de organisatie waarvoor U werkt, de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG). 

7. Slotbepalingen

 

7.1.  Deze eindgebruikersovereenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

 

7.2.  Alle geschillen met betrekking tot deze eindgebruikersovereenkomst en/of het gebruik van de App of de Services die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Almelo.

 

7.3   Als een bepaling van deze eindgebruikersovereenkomst nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt geacht, blijven de andere bepalingen volledig van kracht.  In het geval van dergelijke ongeldige bepalingen, zal INVIDII dergelijke ongeldige bepalingen vervangen.

bottom of page